Tekst groter?

Protestantse Gemeente Hoogeveen

Kerkbalans 2022


Uw opgave voorde actie Kerkbalans 2022 kunt u op deze pagina doen.

Coronaregels 19 december 2021

Met de nieuwe coronaregels van zaterdag 18 december gelden er in de kerk ook nieuwe regels.
Deze regels vindt u hier.

Nu daagt het in het Oosten ..

Ondanks de corona

Nu daagt het in het Oosten

Mededelingen van het College van Kerkrentmeesters

Corona

De nieuwe maatregelen die door het kabinet inzake de coronabesmettingen zijn afgekondigd, hebben ook invloed op de wijze waarmee wij binnen onze kerk(gebouwen) met elkaar om moeten gaan. Wij baseren ons daarbij op de mededelingen van de Rijksoverheid en de adviezen van de PKN van 12 november 2021. Latere besluiten kunnen uiteraard wijzigingen met zich meebrengen.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft het hierop gebaseerde advies van onze veiligheidsdeskundige overgenomen. Daarmee zijn de onderstaande besluiten de verantwoordelijkheid van het CvK. Die kan daarop worden aangesproken en nadere informatie hierop verstrekken. Onze adviseur draagt daarmee niet de verantwoordelijkheid voor de besluiten maar dat is het CvK.

De besluiten globaal weergegeven (de scribae hebben de details ontvangen)

  1. Kerkdiensten: Kerkdiensten, uitvaartplechtigheden kunnen in de huidige vorm doorgaan. Koffiedrinken na de dienst is mogelijk met naleving van de horecamaatregelen.
    Zingen tijdens eredienst: het CIO adviseert om het aantal samen te zingen liederen tijdens de kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. We nemen dit advies van het CIO PGH-breed over.
  2. Locaties: overdag open tot 18.00 uur, met vaste zitplaatsen, met QR-code en met mondkapjes zonder QR-code. En de basisregel is: 1,5 meter afstand houden.
  3. Concerten: Een kerkzaal kan gebruikt worden als concertzaal. Dan geldt: bij binnenkomst mondkapje dragen; QR-code vereist; vaste zitplaats en na 20.00 uur geen horeca mogelijk.
  4. Avond: Geen activiteiten. Kerkelijke vergaderingen kunnen, onder de strikte voorwaarden gehouden worden als deze van belang zijn voor de werkorganisatie van de PGH.

Besmettingen moeten omlaag, strengere regels om contacten te beperken. Coronaregels Protestantse Gemeente Hoogeveen dd 13 november 2021

Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag zoveel mogelijk door, terwijl in de avond de contactmomenten worden beperkt.
De maatregelen in de bijlage gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december, waarbij rekening moet worden gehouden dat deze verlengt kunnen gaan worden.
De maatregelen gelden in alle gebouwen van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

Naar de regels –>

VAKANTIEGELDPROJECT zomer 2021

Samen delen

In de maand mei zullen de meeste mensen weer hun vakantiegeld ontvangen. Tot en met 2019 ging in diezelfde periode het project Vakantiegeld Samen Delen van start.
Wie mee deed stond een deel van het ontvangen vakantiegeld af en dit geld werd verdeeld onder mensen die een aanvraag  konden doen als zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeerden.

Vanwege het coronavirus kon het project vorig jaar niet doorgaan. Onlangs is er in de werkgroep overleg geweest over het al dan niet opstarten dit jaar. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat de situatie op dit moment nauwelijks anders is dan die in 2020. Er zijn nog steeds allerlei beperkende maatregelen van kracht. Verschillende opties zijn de revue gepasseerd maar de werkgroep is tot het inzicht gekomen dat er op dit moment te weinig ruimte is om het project uit te voeren op de wijze die ons voor ogen staat.

Omdat er langzaam maar zeker wel allerlei versoepelingen worden doorgevoerd en ook het vaccineren op stoom lijkt te komen is het goed denkbaar dat het project op een later tijdstip wel op verantwoorde wijze is uit te voeren.  Nadat de kerkgebouwen weer als vanouds geopend zijn en onbeperkt bezocht kunnen worden, zowel in kerkdiensten als in bijeenkomsten, zullen wij ons nader beraden en van ons laten horen.

Werkgroep Vakantiegeld Samen Delen.

Oosterkerk

Op 8 april 2021 heeft de Algemene Kerkenraad besloten tot verbouw en verkleining van de Oosterkerk. Dit betekent dat de huidige kerkzaal met de aangrenzende kloostergang zal worden verbouwd en opnieuw ingericht. De klokkentoren blijft behouden, maar de overige kavel en de bebouwing daarop zal worden verkocht. Onderstaand treft u een schets van de beschikbare ruimte. Het College van Kerkrentmeesters heeft een bouwcommissie ingesteld. Deze geeft informatie over de voortgang op de website van de Protestantse wijkgemeente Oost.

 

Digitale collecte

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

 

 

 

 

 

 

en de App herkennen aan het volgende logo:

 

 

 

 

U kunt ook met de telefoon de juiste onderstaande QR-code scannen:

← Oudere berichten