Tekst groter?

Meditatie ds. Snaterse

De meditatie ds. Snaterse in de Kerkentrommel van 14 juni.

AK-tueel

Missionair werk

In de laatstgehouden vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) is de nieuwe tekst van het beleidsplan hoofdstuk 2 vastgesteld. Hierin worden onze roeping, visie en beleidsuitgangspunten beschreven.
De missionaire opdracht voor de Protestantse Gemeente Hoogeveen is hierin opgenomen. Al eerder berichtte ik over de tijd die we hieraan hebben besteed op onder andere de bezinningsdag in februari.
Alle wijzigingen in het beleidsplan worden in het najaar aan de gemeenteleden kenbaar gemaakt door publicatie op de website en ter inzagelegging op het Kerkelijk Bureau. In detail kunnen gemeenteleden er dan kennis van nemen en erop reageren.

Bovenwijks Ouderenpastoraat

De tussentijdse bevindingen van het Bovenwijks Ouderen Pastoraat (BOP) hebben vanaf maart het College van Kerkrentmeesters en het moderamen van de AK beziggehouden. Inmiddels ligt er een voorstel voor de AK hoe hiermee verder te handelen. Eerste conclusie is dat de inzet van beide kerkelijk werkers voor het BOP voor een betere spreiding van de werklast van predikanten en kerkelijk werkers heeft gezorgd. Van diverse gemeenteleden wordt vernomen dat de kwaliteit en intensiteit van het pastoraat merkbaar is verbeterd. Uiteraard draagt de gelijktijdige vervulling van predikantsvacatures daar evenzeer aan bij. Van nabestaanden wordt gehoord dat de aandacht bij het levenseinde en rondom de uitvaarten zeer wordt gewaardeerd. Voor ieder die zich daarvoor vanuit de wijkgemeente of vanuit een professionele betrokkenheid inzet, is dat goed om te horen.

Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Twee gemeenteleden hebben in 2017 de cursus ‘Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden’(LUG) gevolgd. Eén van de praktiserende gemeenteleden op dit terrein is inmiddels naar elders verhuisd en niet meer inzetbaar. De AK maakt gemeenteleden
erop attent dat nieuwe cursussen in september van start gaan op de locaties Driebergen en Heerenveen. Geïnteresseerden kunnen www.pkn.nl raadplegen en/of persoonlijk informatie opvragen bij mij (zie colofon Kerkentrommel, pagina 2).

Classis en visitatie

Op zondag 31 maart is ds. Wouter J. Bakker, benoemd en beroepen door de classicale vergadering als predikant-voorzitter van het classicale college voor de visitatie, als predikant in algemene dienst verbonden aan de Classis Groningen-Drenthe van de Protestantse Kerk in Nederland.
Aan hem wordt toevertrouwd om samen met de visitatoren en in nauwe samenwerking met de classispredikant toezicht te houden op het kerkelijk en geestelijk leven in de classis en de onderlinge ontmoeting van gemeenten.
Ds Bakker is ook in deeltijd predikant in Noordscheschut. Een afvaardiging van de AK was aanwezig bij de bevestiging en deze heeft de felicitaties van de PGH overgebracht.

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 is vastgesteld.
In grote lijnen zijn we allen bekend met de lichte, maar gestage afname van het ledental van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.
Het is daarom opmerkelijk dat het College van Kerkrentmeesters erin slaagt om ondanks de krimp een gezonde boekhouding te laten zien; op onderdelen viel nog te herschikken en te bezuinigen, waardoor zelfs een positief resultaat zichtbaar was.
Het beeld van Kerkbalans herkennen we ook in de jaarrekening van 2018: een betrouwbare gezamenlijke bijdrage van gemeenteleden. Dank daarvoor. Het CvK en het Kerkelijk Bureau ontvingen tijdens de vergadering de complimenten voor een goed beheer van onze middelen.

Met vriendelijke groet,
Leon ’t Hart,
preses AK

Beroep en intrede

De Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente De Weide delen u mee dat er een beroep is uitgebracht op dominee J.W.C.Batenburg.
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat Jacoline Batenburg het beroep heeft aangenomen. Zondag 9 juni vond de intrede plaats in de Vredehorst.
In de Kerkentrommel geeft ds. Jacoline Batenburg zelf een uitgebreide toelichting op de bevestiging.

Egbert Hekman,
scriba AK

Beroep aangenomen door ds J.W.C. Batenburg

Overhandiging en ondertekening beroepsbrief

De Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraad van de protestantse wijkgemeente De Weide delen u mee dat er een beroep is uitgebracht op ds Jacoline Batenburg. Het uitbrengen van dit beroep is een unaniem genomen besluit van de beide kerkenraden.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat ds. Jacoline Batenburg het beroep heeft aangenomen.

Op zondag 9 juni , 1e pinksterdag, zal tijdens de ochtenddienst in de Vredehorst de intrede plaatsvinden.

U kunt zich wellicht nog herinneren dat in december 2017 er een intrede en bevestiging heeft plaatsgevonden. Ds J.W.C Batenburg deed haar intrede destijds bij de Protestantse Kerk Nederland en werd vanuit de landelijke mobiliteitspool (tijdelijk) gedetacheerd in Hoogeveen.
Deze situatie verandert nu er een beroep is uitgebracht en aangenomen.
Bij de intrede van 9 juni a.s wordt ds Batenburg verbonden als predikant aan onze protestantse wijkgemeente De Weide .

Solidariteitskas 2019


‘En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept’ (Hebreeën 13:16).

Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas met een bedrag van € 5,– per belijdend gemeentelid per jaar. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte en/of geld. Voor hen is de Solidariteitskas. Daarnaast is de Solidariteitskas voor gemeenten die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Die gemeenten kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

We vragen aan u als gemeentelid € 10,–, waarvan we per lid € 5,– afstaan aan de Solidariteitskas en € 5,– in onze eigen gemeente mogen gebruiken. De automatische incasso vindt in de maand mei en juni plaats of u krijgt hiervoor een acceptgirokaart.
Mogen wij op uw bijdrage en solidariteit rekenen?
Zo helpt u ook mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Werkgroep Financiën