Tekst groter?

Toelichting op het collecterooster 2020

1 maart: Diaconiecollecte voor Provinciale projecten.
Te denken valt aan Ziekenhuis- en Doven-pastoraat in de provincies Groningen en Drenthe; en doelen van de Projectenlijst Groningen-Drenthe van de Regionale Federatie van Diaconieën (bv Hoogeveensche Vakantieweek; Gevangenenzorg Nrd NL; hulp aan asielzoekers).

8 maart: Diaconiecollecte voor Inloopuur.
Kosten voor het Inloopuur De Haven en hulp die van daaruit wordt geboden komt voor een groot deel op de rekening van ons College van Diakenen. Het Inloopuur heeft een laagdrempelige sociale functie m.n. voor de mensen op de rand van de armoedegrens en/of schuldproblematiek. Het Inloopuur is gevestigd in de Ontmoetingswinkel “Bij Boszhardt” van het Leger des Heils (Schutstraat).

15 maart: Diaconiecollecte voor Landelijke quota.
Het College van Diakenen heeft een verplichte afdracht aan de landelijke organisatie van Prot. Kerken in Nederland en is aangesloten bij INLIA (Charter van Groningen), bij de Gemeenschap van Kerken, bij de Federatie van Diakonieën en bij de NVOC (de steunvereniging van Oiko Credit).

22 maart: Diaconiecollecte tbv ouderenactiviteiten tlv wijkkassen.
Door de wijkdiaconieën worden diverse activiteiten georganiseerd voor onze oudere gemeenteleden, welke (soms voor een deel) ten laste van de wijkkas mogen worden gebracht.

29 maart: Diaconiecollecte is 1e Wijkdoelcollecte.
Deze zondag is de collecte in elke wijk voor een eigen Wijkdoel te besteden.
De Wijkdiaconieën zorgen zelf voor verdere publicaties omtrent het doel.

5 april: Diaconiecollecte voor wijkkontaktwerk.
Door de wijkgemeenten worden (pastorale en diakonale) contacten onderhouden binnen de wijken. Bezoeken bij welkomst, geboorten, jubilea e.d. gaan gepaard met een attentie namens de wijkgemeente. Ook steun voor activiteiten om het onderlinge contact te verstevigen zoals “burenmaaltijd” of “samen in de herberg”.

9 april: Witte donderdag en Tijdens de Paascyclus zullen alle collecten
10 april; Goede vrijdag en worden bestemd voor het door ZWO voorgestelde
11 april: Stille zaterdag 40-dagentijd doel van Kerk in Actie.

12 april: 1e Paasdag. Diaconiecollecte tbv wijkassen.
Voor elke wijkdiakonie is er de beschikking over een wijkkas tbv diverse wijkactiviteiten (zoals activiteiten voor ouderen en alleengaanden), Paas- en Kerst-activiteiten en gelden voor ondersteuning van noodhulp-situaties.

13 april: 2e Paasdag. Diaconiecollecte tbv ondersteuning buitenlandse projecten.
Het college krijgt regelmatig aanvragen voor projecten waar gemeenteleden zich voor inzetten, bv in Kenia, Sri Lanka, Zd Afrika en Gambia. Deze kunnen door de diaconie worden ondersteund met een extra bijdrage.

19 april: Diaconiecollecte tbv afdrachten landelijke quota.
Het College van Diakenen heeft een verplichte afdracht aan de landelijke organisatie van Prot. Kerken in Nederland en is aangesloten bij INLIA (Charter van Groningen), bij de Gemeenschap van Kerken, bij de Federatie van Diakonieën en bij de NVOC (de steunvereniging van Oiko Credit).

26 april: Diaconiecollecte tbv het Rampenfonds.
Het College van Diakenen heeft er voor gekozen om een deel van de inkomsten te reserveren voor hulp bij (wereldwijde) rampen. Hierdoor kan snel een financiële bijdrage worden gedaan voor de noodzakelijke hulp. Deze bijdrage wordt in principe overgemaakt aan instanties die samenwerken met Kerk in Actie of het Rode Kruis.

26 april: Diaconiecollecte tbv het Rampenfonds.
Het College van Diakenen heeft er voor gekozen om een deel van de inkomsten
te reserveren voor hulp bij (wereldwijde) rampen. Hierdoor kan snel een
financiële bijdrage worden gedaan voor de noodzakelijke hulp. Deze bijdrage
wordt in principe overgemaakt aan instanties die samenwerken met Kerk in Actie
of het Rode Kruis.

03 mei: Diaconiecollecte bestemd voor Vaartweek Hoogeveen.
De Vaartweek Hoogeveen verzorgd vakantieweken op het Rooseveldthuis in Doorn voor ouderen uit onze gemeente. De bijdrage is bedoelt voor de (bijkomende) kosten van de vrijwilligers en het opzetten van een recreatie-programma.

10 mei: Diaconiecollecte is bestemd voor de wijkkassen.
Voor elke wijkdiakonie is er de beschikking over een wijkkas voor het opzetten en uitvoeren van diverse wijkactiviteiten, bv buurtmaaltijden, groeps-activiteiten en
stimulering van ontmoetingen van gemeenteleden.

17 mei: Diaconiecollecte voor het werk van de PKN.
Onze Protestantse Gemeente is aangesloten bij de Landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, waarvan m.n. de Dienstenorganisatie ondersteunend
is voor de regionale en plaatselijke kerken. Haar diakonale werk wordt uitgevoerd door Kerk in Actie. Het College maakt dankbaar gebruik van hun ervaringen en informatie.

21 mei: Hemelvaartsdag. Diaconiecollecte voor het wijkcontactwerk.
Door de wijkgemeenten worden (pastorale en diakonale) contacten onderhouden binnen de wijken. Bezoeken bij welkomst, geboorten, jubilea, ziekte en rouw gaan vaak gepaard met een attentie namens de wijkgemeente.

24 mei: Diaconie: 2e Wijkdoelcollecte.
Deze zondag is de collecte in elke wijk voor een eigen Wijkdoel te besteden.
De Wijkdiaconieën zorgen zelf voor verdere publicaties omtrent het doel.

31 mei: 1e Pinksterdag. Diaconiecollecte voor ouderen-activiteiten.
Ter ondersteuning van specifieke activiteiten voor de oudere gemeenteleden, zoals (koffie- of lunch-) ontmoetingen, georganiseerde reisjes of informatieve bijeenkomsten.

01 juni: 2e Pinksterdag. Diaconiecollecte ter ondersteuning van lokale projecten.
We denken hierbij aan ondersteuning van organisaties als b.v. Dorcas, Het Toon Hermanshuis, de Voedselbank en door de diaconie opgezette zaken als het Microkrediet-
fonds bij de SWW.

07 juni: Diaconiecollecte voor het project “Vakantiegeld beter samen delen”.
Voor dit project wordt gevraagd om een deel van het vakantiegeld te delen met de mensen, die niet in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan vanwege een te laag inkomen. Vaak hebben deze mensen hun geld al te hard nodig voor het dagelijkse levensonderhoud. Door het vakantiegeld te delen kunnen we hen verlichting brengen.

14 juni: Diaconiecollecte is voor het wijkcontactwerk.
Door de wijkgemeenten worden (pastorale en diakonale) contacten onderhouden binnen de wijken. Bezoeken bij welkomst, geboorten, jubilea, ziekte en rouw gaan vaak gepaard met een attentie namens de wijkgemeente.

21 juni: De diaconiecollecte is vandaag voor Schuldhulpmaatje.
Schuldhulpmaatje Hoogeveen is opgezet vanuit het Diakonaal Platform Hoogeveen.
De vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden.
Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor langere termijn
ook op zelfredzaamheid en bewust financiëel gedrag.

28 juni: De diaconiecollecte is voor de afdracht aan landelijke organisaties.
Het College van Diakenen heeft een verplichte afdracht aan de landelijke organisatie van
Prot. Kerken in Nederland en is aangesloten bij INLIA (Charter van Groningen), bij de Gemeenschap van Kerken, bij de Federatie van Diakonieën en bij de NVOC (Oiko Credit).