Tekst groter?

Toelichting op de collecten maart en april 2020

1 maart: Diaconiecollecte voor Provinciale projecten.
Te denken valt aan Ziekenhuis- en Doven-pastoraat in de provincies Groningen en Drenthe; en doelen van de Projectenlijst Groningen-Drenthe van de Regionale Federatie van Diaconieën (bv Hoogeveensche Vakantieweek; Gevangenenzorg Nrd NL; hulp aan asielzoekers).

8 maart: Diaconiecollecte voor Inloopuur.
Kosten voor het Inloopuur De Haven en hulp die van daaruit wordt geboden komt voor een groot deel op de rekening van ons College van Diakenen. Het Inloopuur heeft een laagdrempelige sociale functie m.n. voor de mensen op de rand van de armoedegrens en/of schuldproblematiek. Het Inloopuur is gevestigd in de Ontmoetingswinkel “Bij Boszhardt” van het Leger des Heils (Schutstraat).

15 maart: Diaconiecollecte voor Landelijke quota.
Het College van Diakenen heeft een verplichte afdracht aan de landelijke organisatie van Prot. Kerken in Nederland en is aangesloten bij INLIA (Charter van Groningen), bij de Gemeenschap van Kerken, bij de Federatie van Diakonieën en bij de NVOC (de steunvereniging van Oiko Credit).

22 maart: Diaconiecollecte tbv ouderenactiviteiten tlv wijkkassen.
Door de wijkdiaconieën worden diverse activiteiten georganiseerd voor onze oudere gemeenteleden, welke (soms voor een deel) ten laste van de wijkkas mogen worden gebracht.

29 maart: Diaconiecollecte is 1e Wijkdoelcollecte.
Deze zondag is de collecte in elke wijk voor een eigen Wijkdoel te besteden.
De Wijkdiaconieën zorgen zelf voor verdere publicaties omtrent het doel.

5 april: Diaconiecollecte voor wijkkontaktwerk.
Door de wijkgemeenten worden (pastorale en diakonale) contacten onderhouden binnen de wijken. Bezoeken bij welkomst, geboorten, jubilea e.d. gaan gepaard met een attentie namens de wijkgemeente. Ook steun voor activiteiten om het onderlinge contact te verstevigen zoals “burenmaaltijd” of “samen in de herberg”.

9 april: Witte donderdag en Tijdens de Paascyclus zullen alle collecten
10 april; Goede vrijdag en worden bestemd voor het door ZWO voorgestelde
11 april: Stille zaterdag 40-dagentijd doel van Kerk in Actie.

12 april: 1e Paasdag. Diaconiecollecte tbv wijkassen.
Voor elke wijkdiakonie is er de beschikking over een wijkkas tbv diverse
wijkactiviteiten (zoals activiteiten voor ouderen en alleengaanden), Paas- en
Kerst-activiteiten en gelden voor ondersteuning van noodhulp-situaties.

13 april: 2e Paasdag. Diaconiecollecte tbv ondersteuning buitenlandse projecten.
Het college krijgt regelmatig aanvragen voor projecten waar gemeenteleden zich voor inzetten, bv in Kenia, Sri Lanka, Zd Afrika en Gambia. Deze kunnen door de diaconie worden ondersteund met een extra bijdrage.

19 april: Diaconiecollecte tbv afdrachten landelijke quota.
Het College van Diakenen heeft een verplichte afdracht aan de landelijke organisatie van Prot. Kerken in Nederland en is aangesloten bij INLIA (Charter van Groningen), bij de Gemeenschap van Kerken, bij de Federatie van Diakonieën en bij de NVOC (de steunvereniging van Oiko Credit).

26 april: Diaconiecollecte tbv het Rampenfonds.
Het College van Diakenen heeft er voor gekozen om een deel van de inkomsten te reserveren voor hulp bij (wereldwijde) rampen. Hierdoor kan snel een financiële bijdrage worden gedaan voor de noodzakelijke hulp. Deze bijdrage wordt in principe overgemaakt aan instanties die samenwerken met Kerk in Actie of het Rode Kruis.