Tekst groter?

21 januari: AK: gemeentevergadering gebouwenbesluit in de Vredehorst

De Algemene Kerkenraad heeft in de vergadering van 20 december 2018 besloten om een wijziging aan te brengen in het gebouwenbesluit dd. 16 oktober 2014.


De jaartallen 2019 (Oosterkerk) en 2020 (Grote Kerk) worden ieder met twee jaar aangepast tot respectievelijk 2021 (Oosterkerk) en 2022 (Grote Kerk).

Dit voorgenomen besluit wordt aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen voorgelegd.

Op maandag 21 januari 2019 van 20.00 – 21.30 uur zullen de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters aan gemeenteleden kenbaar maken wat de motivering voor dit besluit is.

Tevens zullen AK en CvK hierover desgewenst gemeenteleden horen.

Locatie: kerkgebouw Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32.

Namens Algemene Kerkenraad,
Egbert Hekman, scriba

Informatie over Kerkbalans

De informatie over Kerkbalans staat wat verspreid over de website.
Hieronder wat linken:

De begroting van de kerk voor 2019.

De jaarrekening over 2017.

Uw toezegging digitaal doorgeven.

Informatie over de Werkgroep Financiën.

Op dinsdag 5 februari wordt om 20.00 uur in de Vredehorst het resultaat van de aktie Kerkbalans bekend gemaakt.

Psalmenvesper Spreekruimte

Op 27 januari verzorgt de cantorij onder leiding van Rosalie Vrijhof met muzikale begeleiding van Harry van de Veen een psalmenvesper met als thema ‘Spreekruimte’.
In deze tijd van Epifanie is gekozen voor psalm 29 waarin de stem van de Eeuwige zich verdeelt in zevenvoud, waardoor de volkomenheid van God duidelijk wordt.
Als tegenstem, echo, antwoord klinkt in de viering onze eigen stem in de liederen die we zingen.
De cantorij neemt daarbij het voortouw waarna de gemeente mee instemt.
Langzaam komt aan het licht hoe in een psalm ook Christus zelf aan het licht komt, waardoor wijzelf ook aan het woord kunnen komen. Dit doet ons de adem inhouden.
Na de stilte begint aarzelend de lofzang.
In het Boek van de Psalmen staat een psalm niet op zichzelf: de psalm vooraf en de psalm die volgt zijn begin en einde van de viering.
Roep onze namen, dat wij U horen, dat wij weer ademen, dat wij U leven licht als rode draad tien keer op.
Voorganger Loes L.W. Jansen.

IEC-zangdienst en de afsluiting van de gebedsweek

Op zondagavond 28 januari 2019 zal er in Goede Herderkerk aan de Middenweg 14 in Hoogeveen een IEC-zangdienst en de afsluiting van de gebedsweek worden gehouden.
De dienst wordt georganiseerd door het Wijkteam-Zuid van de IEC.

Spreker : Dhr. G.J. Heijnen uit Dalfsen.
m.m.v. Christelijk Mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v. Geurt Souman
organist : Tim Vroom uit Hoogeveen.

Het thema van de dienst is : “Kom tot de Vader
Schriftlezing : Jacobus 4 / 1 t/m. 10 HSV Statenvertaling 2010
De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.
Het belooft weer een prachtige dienst te worden. U bent van harte welkom in deze IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk en neem ook familie buren en vrienden mee.
ACR Kuipers IEC.

Recht voor ogen

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.
De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari.
Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.
De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.
De afsluiting van de gebedsweek in Hoogeveen vindt plaats in de Goede Herderkerk door de commissie gebedsweek Bethel-kerk .

Alpha Nieuws

Het kan nog net……

Je aanmelden voor onze 39e interkerkelijke Alpha Hoogeveen en omstreken, die op dinsdagavond 29 januari 2019 van start gaat!!!

Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus gevolgd. In Nederland waren dat er ruim 280.000.

De Alpha is een zoektocht naar de betekenis van het christelijk geloof. Een zoektocht waarbij veel mensen gaandeweg ontdekken wie God voor hen wil zijn.

Met elkaar gezellig eten, maar ook praten en luisteren naar wat God ook in 2019 nog te zeggen heeft.
Aan Alpha doen mensen mee met een diversiteit aan achtergronden en leeftijden. Sommigen hebben geen kerkelijke achtergrond.
Anderen zijn al jaren niet meer in de kerk geweest of doen dat heel trouw en toch….
Veel christenen die meedoen, ervaren Alpha als een nieuwe stimulans voor hun geloof.
Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezellig! U/jij bent hartelijk welkom!!!

Aanmelden graag zo snel mogelijk, in verband met de organisatie…

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum (0528-) 241437 of 06-51600684
e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

20 januari Remco Hakkert in de Vredehorst

Gospel Music Hoogeveen organiseert op zondag 20 januari in de Vredehorst een Together Worship-dienst met Remco Hakkert en Gospelkoor SIGN uit Epe.

Together Worship verzorgt diensten door het hele land. Hoofdmoot tijdens deze diensten is samenzang en koorzang.

Daarnaast verzorgt Remco een korte meditatie. Al meer dan 5 jaar weet Remco op deze manier een groot publiek te bereiken in heel Nederland. Remco Hakkert is landelijk bekend en regelmatig te zien bij EO programma’s als Nederland Zingt. Daarnaast verleent hij regelmatig zijn medewerking aan landelijke evenementen als Opwekking.

U bent van harte welkom in ‘De Vredehorst’.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.
We zien uit naar uw komst.
De toegang is uiteraard gratis.
Er zal een collecte worden gehouden voor het werk van Together Worship en aan de uitgang voor het werk van Gospel Music Hoogeveen.
De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.