Tekst groter?

Diaconie

Diaconie Hoogeveen“Diaconaat is het handen- en voetenwerk van de kerk.
Zonder handen en voeten komt “het lichaam” van de
kerk niet tot leven: lopen, klimmen, tasten en troosten,
niets van dit alles gebeurt zonder het diaconaat”.

Jurjen Beumer, oud-plaatsgenoot/diaconaal predikant.

Algemeen

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Hoogeveen is een zelfstandig, rechtspersoonlijkheid bezittend, orgaan binnen de kerkelijke organisatie.
Als centraal orgaan vormt het College van Diakenen een overkoepeling voor de
afzonderlijke wijk-diaconieën.

Het College van Diakenen heeft voor haar werkzaamheden als basisdocumenten:
– Beleidsplan 2012 – 2017 (versie 23 -08-2012) van de Algemene Kerkenraad
– Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente Hoogeveen (versie 19-04-2012).
(zie hiervoor de rubriek “AK” onder “Fusiedocumenten”)

Afgeleide hiervan is het Beleidsplan 2013 – 2017 van het College van Diakenen en de meerjarenbegroting 2013-2015 (gedateerd 21-06-2012).
Het college schept en onderhoudt de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst, in overleg met en in verantwoor-ding aan de Algemene Kerkenraad.

In het Beleidsplan van het College is uitgewerkt welke taken er centraal worden geregeld en hoe de financiële middelen voor diakonale taken worden ingezet namens de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

Uitgangspunten voor Beleidsvoering zijn:
Onze Roeping en onze Inspiratie:

ONZE ROEPING

(art. X – 2 en 4 van de kerkorde van de PKN.)
• Wij willen onze diaconale roeping in de kerk en in de wereld vervullen door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat ons aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
• Wij zoeken bij de vervulling van onze missionaire en diaconale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen en andere levensbeschouwelijke groepen in de gemeente Hoogeveen.

ONZE INSPIRATIE

om aan deze roeping te werken halen we inspiratie uit de werkwoorden:
GELOVEN HELPEN BOUWEN

• Geloven in een God die bevrijdt
• Helpen om mensen tot hun recht te laten komen
• Bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is

UITVOERING VAN HET DIACONALE WERK MET EN IN DE GEMEENTE.

De wijkdiaconieën proberen op verschillende manieren vorm en inhoud aan het handen- en voetenwerk te geven.
Voor alle wijken geldt dat we omzien naar elkaar. Concreet betekent dit, dat we met een ieder die op ons pad komt en ons om hulp vraagt, ongeacht of hij of zij bij onze kerk hoort, willen meelopen. We willen haar of hem helpen zelf weer de weg te vinden waarop zij of hij verder kan. Soms betekent dit dat we even financieel moeten bijspringen. Soms kan iemand gewoon ook met praktisch hulp (een tuin opknappen) erg geholpen zijn. Soms kunnen ook enkele gesprekken mensen weer aansporen op zoek te gaan naar een goede invulling van hun leven.

DE DIACONALE DROOM

Onze droom om samen met diaconieën van andere kerkgenootschappen en met andere levensbeschouwelijke en sociaal-/maatschappelijke organisaties een diaconaal platform op te zetten is, na een aanlooptijd van enkele jaren, op 14 mei 2012 definitief van start gegaan. Inmiddels is het Diaconaal Platform Hoogeveen een feit en is het een zelfstandige Stichting Diaconaal Platform Hoogeveen geworden.

Artikel 2 uit de oprichtingsacte – Doel/Missie en middelen
1. Doel/missie
In het Diaconaal platform Hoogeveen willen diaconieën van kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Hoogeveen, ieder vanuit haar eigen identiteit, samenwerken om mensen te helpen en tot hun recht te laten komen zodat de gemeente Hoogeveen voor iedereen leefbaar is en blijft.
Het Diaconaal Platform Hoogeveen wil dit bereiken door:
– Een platform te zijn van ontmoeting, kennis- en informatie-uitwisseling.
– Initiatieven bij elkaar te brengen en samenwerking te bevorderen.
– Volwaardige gesprekspartner van de burgerlijke gemeente Hoogeveen te zijn en samen te werken met maatschappelijke instellingen.

Samenwerking

Er bestaat inmiddels een zeer nauwe samenwerking met vele organisaties in het Diaconaal Platform o.a.:
– vele diaconieën van kerkgemeenschappen, ook uit de naaste omgeving;
– Stichtingen Humanitas, ONE (Omzien naar elkaar) en SWW (Welzijnswerk);
– Leger des Heils, politieke fracties Gemeenteraad (CDA/CU), WMOplatform;
– Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank Hoogeveen;
– Gemeente Hoogeveen;
(zie ook de website: www.diaconaalplatformhoogeveen.nl)

Daar het project schuldhulpverlening, geïnitieerd door het Diaconaal Platform, als zodanig inspeelt op onze roeping, inspiratie en werk met en in de gemeente heeft het College van Diakenen besloten om een deel van de opleidings- en begeleidings-kosten van het project Schuld Hulp Maatjes in Hoogeveen te ondersteunen. Hieruit is een zelfstandige Stichting Schuldhulp Hoogeveen voortgekomen. (Zie ook: www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/schuldhulpmaatje
Deze werkt zeer nauw samen met het Diakonaal Platform Hoogeveen, zodat er ook “feeling” blijft met de diakonale arbeid in de gemeente.

Verder draagt de Stichting Diaconaal Platform bij aan de maatschappelijke ondersteuning, door acties uit te voeren voor de minder bedeelden in onze samenleving ( St Nicolaasactie met Humanitas; hulp aan de Voedselbank, Speelgoedbank en Noodhulp ) en is er een werkgroep met vrijwilligers, die begeleiding geeft aan de vluchtelingen in het AZC en statushouders in de Gemeente, in overleg met COA en Gemeente.
Zie de nieuwsbrieven van de werkgroep AZC op de website van het Diaconaal Platform op   https//www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/AZC

Ook wordt er door de zorg van het Diaconaal Platform uitvoering gegeven aan het Inloopuur De Haven, waar mensen met (financiële) zorgen zich kunnen melden voor hulp. (Inloopuur De Haven heeft elke 1e en 3e maandag van de maand van 19.00 uur – 20.00 uur zitting in de Ontmoetingswinkel “Bij Boszhardt” van het Leger des Heils aan de Schutstraat, Hoek Reviusstraat. Iedereen kan hier vrij naar binnen gaan en wordt opgevangen door deskundigen met een kopje koffie. (zie ook website: www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/Inloopuur, of op info@inloopuurdehaven.nl of bel 0639401404).

Momenteel is men in onze Gemeente Hoogeveen bezig met het inrichten van de website HoogeveenHELPT, waarin voor iedereen direct informatie wordt gegeven over hoe en waar u benodigde hulp kunt vragen op 3 ondersteuningsgebieden:
– Inkomensondersteuning (uitkeringen,toeslagen,kwijtschelding,voeding,huisraad)
– Praktische ondersteuning (financiele administratie, vervoer, klussen in huis en tuin e.d.)
– Sociasle ondersteuning (eenzaamheid, rouwverwerking, opvoeding, geweld e.d.)
Kijk op www.HoogeveenHELPT.nl

Verder vindt u op de website van de Protestantse Gemeente Hoogeveen meer informatie over ons kerkblad De Kerkentrommel, over de mogelijkheden van kerk-tv/radio, over het Kerkelijk Bureau en over aankoop of (digitaal) bestellen van collectebonnen en nog veel meer.

Overboekingen naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogeveen op rekening:
– Giften ten behoeve van de Diaconie, al of niet met een bestemming op rekeningnummer:
NL 03 RABO 0373712677 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen
muv onderstaande specifieke giften:
– Giften ten behoeve van Werelddiakonaat op rekeningnummer:
NL 25 RABO 0373712766 tnv Werelddiakonaat Hoogeveen
– Giften ten behoeve van het Vakantiegeldproject op rekeningnummer:
NL 03 RABO 0373712774 tnv Diaconie Prot. Gemeente Hoogeveen, inzake Vakantiegeldproject.

John Ettema, voorzitter, telnr. 272719;
De functie van secretaris is vacant.
Tienus Ottens, penningmeester telnr. 276740.

U kunt ook emailen op: diaconie@akprotestantshoogeveen.nl

Wilt u meer weten, of heeft u iets aan ons te zeggen of te vragen, neemt u dan even
contact op met ons. We staan u graag te woord.